Erdőszentgyörgy

Adatkezelési tájékoztató

UAT ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE
JUDEȚUL MUREȘ
Telefon: 0265-578226
email: sgpadure@cjmures.ro

INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă aducem la cunostiință faptul că UAT Orașului Sângeorgiu de Pădure colectează și procesează datele Dvs personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, devenit aplicabil din 25.05.2018.

1) Ce sunt datele cu caracter personal?
        ““Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (nume și prenume, adresa de domiciliu/reședință, data si locul nașterii, codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, date financiare, număr telefon, etc);

2) Care sunt scopurile prelucrării datelor personale de către UAT Oraș Sângeorgiu de Pădure?
        UAT Oraș Sângeorgiu de Pădure prelucrează datele cu caracter personal numai în scopuri bine-determinate, explicite și legitime, adecvate specificului activității sale – administrație publică, respectiv furnizarea de servicii publice în următoarele domenii: impozite și taxe locale, taxe speciale, executare silită, colectarea creanțelor bugetare, urbanism, amenajarea teritoriului,  cadastru, fond funciar, registrul agricol, servicii de administrare a domeniului public și  privat al Orasului, control comercial, transport public local, achiziții publice, resurse umane, servicii și prestații sociale,  autoritate tutelară,  spațiu locativ,  servicii de utilitate publică, servicii juridice, emiterea de autorizații/certificate/avize/acorduri/ adeverințe, evidență electorală, accesul la informațiile de  interes public, evidența polupației, stare civilă, situații de urgență, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, apărarea proprietății publice și private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, menținerea ordinii publice, constatarea și sancționarea contravențiilor.

3) Pe ce temeiuri legale se bazeaza prelucrarea acestei categorii de date?
Instituția noastră are in vedere ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se realizeze doar atunci când este indeplinită cel puțin una din următoarele condiții:

 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligării legale;
 • persoana vizată și-a dat consimțămăntul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice

4) Care sunt categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal?
Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția noastră sunt instituțiile/autoritațile cu atribuții în domeniile: apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adăugă unele persoane juridice de drept privat, numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

5) Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal și ce măsuri    s-au luat în vederea asigurării prelucrării și stocării lor in condiții de siguranță și securitate?
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru indeplinirea scopurile mentionate mai sus, până la expirarea obligațiilor legale și a termenelor de arhivare.
UAT Oras Sângeorgiu de Pădure promovează și implementează în mod constant măsuri privind asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și monitorizării serviciilor de procesare în conformitate cu prevederile legale.

6) De ce drepturi beneficiați privind prelucrarea datelor cu caracter personal?
Conform Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de urmatoarele drepturi:
a) dreptul de acces la date
Puteti obține de la noi o confirmare a prelucrării sau nu a datelor cu caracter personal care va privesc și în cazul afirmativ, veți avea acces la următoarele informații:

 • categoriile de date cu caracter personal vizate
 • scopurile prelucrării
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează a fi divulgate, precum și temeiul legal;
 • perioada stocării datelor sau criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă;
 • sursa colectării datelor cu caracter personal.

b) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

 • aveti dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete.

c) dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal
Aveți dreptul de a obține din partea unui operator ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Excepții în exercitarea dreptului de ștergere a datelor cu caracter personal:

 • pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică UAT Oraș Sângeorgiu de Pădure
 • pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit UAT Oraș Sângeorgiu de Pădure;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale
 • in scopuri de arhivare
 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

d) dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
Aveti dreptul de a obține restrictionarea prelucrării in anumite condiții:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru operioadă care îi permite UAT Oras Sângeorgiu de Pădure să verifice exactitatea datelor;
 • daca persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţiona
 • rea utilizării lor, în situația putin probabilă de prelucrare ilegală a datelor cu caracter personal de către UAT Oraș Sângeorgiu de Pădure;
 • dacă persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează față de drepturile persoanei vizate

e) dreptul la opozitie

 • va puteti opune oricand prelucrarii datelor cu caracter personal cu exceptia situatiilor in care prelucrarea este necesara  pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste un interes public sau ce rezulta din autoritatea cu care noi am fost investiti, pentru un interes legitim al nostru sau al unei tert.
 • noi vom inceta prelucrarea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Dvs ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

f) dreptul de a depune plângere în fata autorității de supraveghere
Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă cu data și semnată:
– responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de mail menționată mai jos;
– UAT Oraș Sângeorgiu de Pădure ( cererea se poate depune la sediu sau poate fi trimisă prin poștă la adresa: Oraș Sângeorgiu de Pădure str.Livezilor nr.6 Jud.Mureș cod poștal 547535)Termenul standard de răspuns este de o lună; în cazul in care formularea răspunsului necesită analiza unui volum ridicat de documente/informații, opinia unort terți etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni, situație în care vă vom informa despre acest aspect în intervalul ințial de o lună.De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal sau instantelor competente- –Bdul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sect1, cod postal 010336, Bucuresti, România.

7) Datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor (DPO) :
Nume si prenume Máthé Ildikó
Adresa de e-mail : dposgpad@yahoo.com

UAT Oraș Sângeorgiu de Pădure vă garantează faptul că aplică toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor Dvs personale, prevenirii accesării, utilizării, divulgării, copierii sau  modificării neautorizate a datelor personale.